STATUT KOŁA NAUKOWEGO HISTORYKÓW SZTUKI ŚREDNIOWIECZA

PRZY WYDZIALE SZTUK PIĘKNYCH

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

(z uwzględnieniem poprawek uchwalonych na Zebraniu Walnym w dniu 26 lutego 2018 r.)


I. Cele działalności Koła Naukowego

 

1.      Rozwijanie zainteresowań studentów w zakresie sztuki średniowiecza w jej szerokim kontekście obejmującym takie dyscypliny nauki jak: historia sztuki i nauki o sztuce, kulturoznawstwo, teologia i filozofia, historia literatury itd.

2.      Poszerzanie tematyki podejmowanej w toku studiów

3.      Współpraca z organizacjami i instytucjami naukowymi prowadzącymi działalność naukową o podobnym charakterze na terenie kraju i za granicą

II. Metody realizacji celów

1.      Realizacja rocznych projektów badawczych dotyczących wybranych zagadnień sztuki europejskiej zwieńczonych objazdem zagranicznym

2.      Aktywny udział w bieżącym życiu naukowym

3.      Uczestnictwo w sesjach naukowych pogłębiających wiedzę z zakresu średniowiecza

4.      Organizacja spotkań naukowych i wykładów otwartych badaczy sztuki średniowiecza z innych ośrodków naukowych

5.      Wymiana doświadczeń z innymi kołami naukowymi

6.      Organizacja krótkoterminowych zabytkoznawczych wyjazdów krajowych i ćwiczeń terenowych

7.      Organizacja otwartych forów dyskusyjnych i pokazów poświęconych sztuce i kulturze średniowiecza

8.      Organizacja i udział w przedsięwzięciach popularyzujących wiedzę o średniowieczu

III. Struktura organizacyjna

1.      Na czele Koła stoi trzyosobowy Zarząd, będący ciałem wykonawczym

2.      W skład Koła wchodzą osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w jego działalności

A.    Zarząd:

a.       powołanie Zarządu:

§  Zarząd powoływany jest na okres jednego roku w głosowaniu jawnym na pierwszym zebraniu ogólnym w danym roku akademickim. Głosowanie odbywa się w obecności co najmniej połowy członków Koła, a zatwierdzenie następuje większością głosów. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu w trakcie trwania roku akademickiego, należy przeprowadzić wybory uzupełniające

b.      skład osobowy:

§  Przewodniczący

§  Dwóch Wiceprzewodniczących (sekretarz + skarbnik)

c.       funkcje Zarządu:

§  koordynuje działalność Koła

§  zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania z działalności przed końcem kadencji

§  odpowiedzialny jest za podział środków finansowych otrzymanych z puli uniwersyteckiej przed władzami Wydziału i Uniwersytetu

d.      wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie:

§  upływu kadencji

§  pisemnej rezygnacji członka Zarządu

§  ustania członkostwa w Kole

B.     Tryb przyjmowania do Koła:

§  członkami zwyczajnymi mogą zostać studenci i doktoranci Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu akceptujący postanowienia niniejszego statutu

§  za zgodą Zarządu do Koła mogą należeć studenci i doktoranci spoza Wydziału Sztuk Pięknych

§  wstąpienie do Koła odbywa się na podstawie złożonej pisemnie deklaracji na zebraniu ogólnym i wpisaniu na listę Członków

C.     Wygaśnięcie praw członkowskich:

§  na wniosek własny Członka

§  na wniosek Zarządu

§  skreślenia z listy studentów lub doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Osoba pozbawiona praw członkowskich musi oddać będące w jej posiadaniu materiały należące prawnie do Koła pod groźbą skierowania sprawy do władz nadrzędnych

3.      Na drodze specjalnej uchwały, Zarząd może przyznać osobom niebędącym członkami zwyczajnymi Koła (które swoja działalnością i zaangażowaniem przyczyniły się do jego rozwoju i promocji) status specjalny – tzw. honorowe członkostwo Koła

IV. Działalność Koła

1.      Działalność ustalona jest w porozumieniu z Opiekunem Koła

2.      Decyzje podejmowane są przez uczestników zebrania ogólnego w obecności co najmniej połowy Członków Koła większością głosów

3.      Decydujący głos należy do Przewodniczącego

A.    Prawa i obowiązki Członków Koła

a.       obowiązki:

§  aktywne uczestnictwo w pracach Koła

§  przestrzeganie Statutu

b.      prawa:

§  prawo korzystania z przedmiotów należących do Koła

§  możliwość uczestnictwa we wszystkich formach działalności Koła

§  prawo do zgłaszania własnych inicjatyw w formie wniosków podlegających głosowaniu w trybie zwyczajnym

§  prawo do obierania i odwoływania Zarządu przy poparciu większości Członków

B.     Finansowanie działalności:

§  składki członkowskie

§  dotacje uniwersyteckie

§  dotacje sponsorów pozauniwersyteckich

Sprawami finansowymi zajmuje się Wiceprzewodniczący lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. Prowadzi ona dokumentację, składa sprawozdania na zebraniach ogólnych, rozporządza i odpowiada materialnie za powierzone środki.

C.     Zebrania Koła

§  zebrania ogólne odbywają się przynajmniej raz na dwa tygodnie i zwoływane są przez Członka Zarządu w porozumieniu z Opiekunem Naukowym

V. Statut prawny Koła

Koło naukowe jest organizacją wydziałową, działającą przy Wydziale Sztuk Pięknych i podlega władzom Wydziału. Koło zobowiązane jest do informowania władz Wydziału o swoich poczynaniach i składania sprawozdania z działalności za dany rok akademicki

VI. Zmiana Statutu Koła

Zmianę Statutu uchwalić może zebranie ogólne Koła w obecności co najmniej 3/4 członków Koła większością 3/4 głosów lub uzasadnioną decyzją Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

O rozwiązaniu Koła lub zmianie statutu Zarząd jest zobowiązany w terminie 7 dni poinformować pisemnie władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika